Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Tekniska Byrån skall erbjuda tjänster och produkter med hög kvalitet och tillfredställa kundernas krav och önskemål. Vi vill också att kunderna skall se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner.

Tekniska Byrån har genom sina uppdrag och personalens kompetens sedan länge uppmärksammat kvalitetsfaktorer och deras inverkan på våra tjänster och produkter. Ansträngningar att minska yttre påverkan i den egna verksamheten ägnas stor kraft. Kvalitetsarbetet grundar sig på denna kvalitetspolicy och företagets kvalitetsledningssystem.

Målsättning med Kvalitetsarbetet:
Tekniska Byrån skall aktivt påverka kvalitetsutvecklingen inom sina verksamhetsområden. Företagets verksamheter skall genomsyras av en helhetssyn i kvalitetsfrågor.

Vi vill uppnå detta på följande sätt, genom att:

• Ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem för att uppnå en optimal effektivitet och kundtillfredsställelse.

• Aktivt styra, organisera och mäta kvalitetsarbetet.

• Vi åtager oss att uppfylla interna krav, kundkrav och eventuella författningskrav som kopplas till våra tjänster och produkter.

• Vi skall vara noga vid val av leverantörer, samt ge dessa rätt förutsättningar, så att vi inte skapar problem som beror på bristande information eller missförstånd mellan oss.

• Vi skall vara lyhörda för eventuella behov av kompetensutveckling så att vi säkerställer rätt kompetens på rätt plats i verksamheten.

• Vi skall på ett effektivt sätt fånga upp avvikelser eller reklamationer så att vi kan korrigera dessa och förebygga så att avvikelserna inte upprepas.

• Vi skall sträva efter att tänka i flöden/processer i stället för på avdelningar eller arbetsområden och ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten. Detta för att skapa en förståelse för hela kedjan.


VD, Tekniska Byrån 2023-02-02

 

 

2023-10-31
© Tekniska Byrån