Miljöledning

Miljöpolicy
Tekniska Byrån har genom sina uppdrag och personalens kompetens sedan länge uppmärksammat miljöfaktorer och deras globala inverkan på både folkhälsan och naturen. Ansträngningar att minska yttre påverkan i den egna verksamheten ägnas stor kraft.

Miljöarbetet går in i en ny fas där miljökraven från myndighet och enskild kommer att i större utsträckning än tidigare styra vårt arbete. Nya synsätt på arbete ,miljö och utveckling innebär att lagstiftning och arbetssätt för en bättre totalmiljö kommer att påverka vår livsstil.
Tekniska Byrån har för avsikt att integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet. Miljöarbetet skall grunda sig på denna miljöpolicy och företagets kvalitetsmanual.

I denna miljöpolicy redovisas övergripande mål och medel för miljöarbetet. Policyn kommer att vara gemensam för såväl externt som internt arbete och innefatta även den egna arbetsmiljön.
De redan fastställda reglerna för inköp, arbetsmiljö och kvalitet skall således fortsättningsvis gälla.

Tekniska Byrån bedriver ett fördjupat miljöengagemang i miljöfrågor genom att:
• organisera och driva verksamheten så att miljöstörningar minimeras
• införa och använda resurssnål teknik som är skonsam mot miljön
• införa och använda miljöriktiga produkter i verksamheten
• föreskriva och föreslå miljöriktiga produkter i den externa verksamheten
• öka medvetenheten om återanvändning av material och produkter
• öka kunskapen i företaget om den medicinska forskningen kring elöverkänslighet
• i det dagliga arbetet omsätta forskningsresultat och därmed förebygga ohälsa
• öka medvetenheten internt och externt om energisnåla och effektiva tekniska system
Miljöarbetet i företaget skall utvecklas successivt genom att miljöplaner etc. kommer att föras in i alla handlingsplaner i de externa uppdragen.
En ökad medvetenhet hos företagets egen personal och kunder syftar till att öka förståelsen för miljöarbetet och bidra till att vi stegvis når de övergripande målen.

Målsättning med miljöarbetet
Tekniska Byrån skall aktivt påverka miljöutvecklingen inom sina verksamhetsområden.
Tekniska Byrån skall i sin verksamhet utgå från kretsloppsprincipen
Tekniska Byråns verksamhet skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med liten eller ringa påverkan på miljön.
Företagets verksamheter skall genomsyras av en helhetssyn i miljöfrågor.
Medel för god miljö och hållbar samhällsutveckling

Tekniska Byrån skall
• medverka med sin tekniska kompetens i samhällsplanering och utveckling
• tillse att miljöarbetet blir en integrerad del i det långsiktiga arbetet
• tillämpa en resurssnål och ren teknik
• stimulera alla medarbetare till delaktighet i miljöarbetet och ge kunskap om miljö
• i alla projekt ifrågasätta och föreslå resurssnål och ren teknik
• dokumentera, redovisa och utvärdera miljöarbetet både internt och externt

VD, Tekniska Byrån 2023-02-02

(sammanfattad från
dokument E2002)

 

2023-10-31
© Tekniska Byrån